Pomoc zdalna

Team Viewer

Aero Admin

WYBIERZ

Z oferty Posnet wybierz urządzenie odpowiednie dla Twojej działalności.


ZAWIADOM

Przed fiskalizacją powiadom pisemnie Urząd Skarbowy o liczbie zakupionych kas oraz adresie ich instalacji.


ZAFISKALIZUJ

Zleć fiskalizację urządzenia Autoryzowanemu Serwisowi Posnet. Od tego momentu kasa będzie gotowa do pracy.


ZGŁOŚ

W ciągu 7 dni od fiskalizacji zgłoś ten fakt w Urzędzie Skarbowym. Nadany numer ewidencyjny nanieś na urzadzenie (trwale, w widocznym miejscu).

KASA CZY DRUKARKA FISKALNA - RÓŻNICE

Kasa fiskalna jest kompletnym systemem do rejestrowania sprzedaży, który może pracować samodzielnie. Baza towarów i usług (PLU) znajduje się wewnątrz urządzenia.


Drukarka fiskalna zawsze współpracuje z zewnętrznym systemem sprzedażowo-rozliczeniowym tj. np. z komputerem wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie.


Warto zwrócić uwagę także na kasy systemowe, które mogą pracować samodzielnie lub jako element systemu sprzedażowego. Drukarki fiskalne i kasy systemowe najlepiej sprawdzają się w większych placówkach handlowych, gdzie ważne jest zaawansowane zarządzanie i kontrola prowadzonej działalności.


JAKI CHARAKTER MA TWÓJ BIZNES?


Gabinety lekarskie, kancelarie prawne, szkoły jazdy, parkingi, bazary
Jeżeli natężenie sprzedaży jest niewielkie, a paragony wystawiane są w placówce lub u klienta, to doskonałe sprawdzą się małe i mobilne urządzenia fiskalne typu Mobile HS EJ, czy Temo HS EJ.

Kioski, sklepy pamiątkarskie, salony fryzjerskie
W niewielkich placówkach handlowych zastosowanie znajdują małe kasy fiskalne typu Bingo HS EJ.


Lokale gastronomiczne, sklepy o dużym natężeniu ruchu, supermarkety
Gdy sprzedaż jest duża, najlepiej sprawdzą się kasy systemowe np. Neo XL, a także drukarki fiskalne z rodziny Thermal.

Apteki
Apteki to bardzo wymagające placówki handlowe. Drukarki fiskalne w tego typu miejscach prowadzenia sprzedaży muszą sprostać m.in. trudnościom związanym z egzekwowaniem refundacji z NFZ, a także zmieniającym się wymogom prawa. Urządzenia powinny uwzględniać specyfikę sprzedaży, na którą składają się m.in. wycena recept, wycena leku robionego, czy zamówienia na lek recepturowy.

WYBÓR URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

Do urządzenia fiskalnego można podłączyć urządzenia peryferyjne takie jak np. skanery, wagi, czy czytniki kodów. Ponadto w przypadku kas i drukarek systemowych wyposażonych w porty COM, urządzeniami peryferyjnymi, podłączonymi bezpośrednio do kasy lub drukarki, można w bardzo wygodny sposób sterować z poziomu komputera.

Kasy i drukarki współpracują z szufladami kasjerskimi i w związku z tym warto również zwrócić uwagę na kompatybilność z interfejsami napięciowymi dostępnych na rynku szuflad tj: 6V, 12V, 18V, oraz 24V.

FUNKCJA WIDEOMONITORINGU

Właściciele punktów handlowych posiadający kasę lub drukarkę z funkcją monitora transakcji mogą kontrolować sprzedaż w sklepie poprzez porównanie zapisu na paragonie z zapisem z kamer. Najłatwiej jest korzystać z tej funkcji, jeśli w urządzeniu dostępny jest port Ethernet.

Podgląd może mieć miejsce na dowolnym komputerze z dostępem do internetu i wyposażonym w odpowiednią aplikację np. na zapleczu sklepu lub w biurze. Obraz jest wyświetlany w czasie rzeczywistym oraz zapisywany na dysku do celów późniejszej weryfikacji. Możemy też wyszukiwać według szczegółowych kryteriów fragmenty nagrania np. według sprzedanych towarów, operatorów, kwot transakcji, stornowanych pozycji, czy anulowanych paragonów.

KOMFORT I ERGONOMIA PRACY

Najnowsze urządzenia znacznie wpływają na poprawę ergonomii pracy. Dzięki coraz mniejszym gabarytom, a także dostosowanym do użytkownika kształtom i lepszej jakości wyświetlaczom, praca na nich jest znacznie wygodniejsza. Niektóre drukarki posiadają zewnętrzne wyświetlacze, a nawet pracują w pionie i poziomie, co pozwala na dowolne zorganizowanie stoiska kasjerskiego i znaczną oszczędność przestrzeni.

KASA REJESTRUJĄCA
Urządzenie elektroniczne ewidencjonujące i rejestrujące w module fiskalnym sprzedaż każdego towaru lub usługi.

VAT
Podatek od Towarów i Usług. W urządzeniach fiskalnych stawki podatkowe są definiowane i zapisywane do pamięci fiskalnej po raz pierwszy podczas fiskalizacji urządzenia i mogą być zmieniane w trakcie użytkowania kasy (maksimum 30 razy).

FISKALIZACJA

Jest to proces nieodwracalny, polegający na przełączeniu kasy z trybu niefiskalnego w tryb fiskalny. W procesie tym przedstawiciel autoryzowanego serwisu kasy wprowadza do jej pamięci dostarczone przez użytkownika następujące dane:

  • stawki VAT
  • nagłówek kasy (nazwę i adres siedziby firmy , miejsce instalacji kasy)
  • NIP

RAPORT DOBOWY
Raport dobowy jest podstawowym fiskalnym raportem rozliczeniowym, który należy wykonywać codziennie po zakończeniu sprzedaży. W raporcie dobowym zawarte są informacje będące podstawą do rozliczenia podatkowego.


RAPORT OKRESOWY
Raport okresowy umożliwia odczyt informacji zapisanych w pamięci fiskalnej w danym przedziale czasu. Specjalna forma tego raportu - fiskalny raport okresowy miesięczny - zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane w pamięci fiskalnej w danym miesiącu oraz podsumowanie tych raportów.

OBRÓT
Obrót to suma brutto paragonów (niezależnie od rodzaju form płatności. Opakowania zwrotne nie są wliczane do obrotu).

UTARG
Utarg to suma brutto paragonów fiskalnych (obrót) płaconych gotówką i kwot wynikających z obrotu opakowaniami zwrotnymi (przyjęcia i zwroty).

STAN KASY
Stan kasy to ilość gotówki w kasie, która wynika ze sprzedaży gotówkowej, przyjęć i zwrotów opakowań zwrotnych rozliczanych gotówką oraz wpłat i wypłat z kasy.

TOTALIZERY
Totalizery - Wewnętrzne liczniki kasy, w których przechowywane są informacje o sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych (A...G), liczbie wystawionych paragonów, liczbie i kwocie anulowanych paragonów itp. Totalizery są zerowane po wykonaniu raportu dobowego.

NUMER EWIDENCYJNY KASY
Numer ewidencyjny kasy to numer nadawany przez właściwy Urząd Skarbowy. Powinien być naniesiony na kasę w sposób trwały oraz odnotowany w książce kasy.

NUMER UNIKATOWY KASY
Numer unikatowy kasy - numer nadawany przez producenta, wpisany do pamięci fiskalnej w trakcie ufiskalnienia.

PAMIĘĆ FISKALNA
Pamięć fiskalna jest to urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych dopuszczonych programem pracy kasy, bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia.

PARAGON FISKALNY
Jest to dokument fiskalny, wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży.

WYDRUK NIEFISKALNY
Jest to każdy, niezawierający transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez urządzenie fiskalne przed jego fiskalizacją oraz każdy inny dokument niezawierający transakcji sprzedaży, dopuszczony programem pracy urządzenia do druku, poza paragonem fiskalnym, fakturą VAT i raportami fiskalnymi.

HOMOLOGACJA
Homologacja to decyzja dopuszczająca do obrotu urządzenie fiskalne. Wydaje ją Prezes Głównego Urzędu Miar.
Do 1 września 2001 roku, decyzje wydawane były przez Ministra Finansów.

JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ WARUNKI, ŻEBY OTRZYMAĆ ZWROT ZA ZAKUP KASY FISKALNEJ?

Aby mieć prawo do otrzymania ulgi za zakup kasy fiskalnej, należy przed rozpoczęciem ewidencjonowania i fiskalizacją pisemnie powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego o wszystkich instalowanych urządzeniach. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie w wymaganym terminie fiskalizacji. Następnie w ciągu 7 dni od tego faktu trzeba złożyć w US wypełniony formularz, na ogół dołączany do urządzenia. Gdy powyższe warunki zostaną spełnione należy jeszcze tylko przedstawić w Urzędzie Skarbowym oryginał faktury za zakup kasy, wraz z dowodem zapłaty i rozliczyć wydatek.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O ZWROT PIENIĘDZY ZA ZAKUP KASY FISKALNEJ?

Podatnicy VAT ubiegający się o ulgę na kasę fiskalną mogą odliczyć należną im kwotę w rozliczeniu podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie przy zastosowaniu urządzenia, lub za kolejne okresy. Aby tego dokonać należy wpisać odpowiednią kwotę w deklaracji VAT, w polu "zakup kasy rejestrującej". Podmioty nie będące płatnikiem VAT otrzymują zwrot na konto bankowe, w ciągu 25 dni po złożeniu wniosku do właściwego Naczelnika US.

Tego typu dokument powinien zawierać m.in.: dane dotyczące podatnika oraz podmiotu prowadzącego serwis urządzeń fiskalnych, który dokonał fiskalizacji kasy, a także oryginał faktury potwierdzającej zakup, wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę fiskalną. Należy również zamieścić w nim numer konta bankowego, na który zostaną przelane przez Urząd Skarbowy pieniądze.

KIEDY PODATNIK MUSI ZWRÓCIĆ ULGĘ?


W pewnych przypadkach podatnik, który otrzymał ulgę na zakup kasy fiskalnej musi ją zwrócić. Dzieje się tak, gdy naruszy warunki związane z odliczeniem kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących tj. np. gdy zaprzestanie działalności w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania - otworzy likwidację oraz ogłosi upadłość firmy, albo sprzeda przedsiębiorstwo. Zwrotu należy dokonać również gdy kasa zostanie skradziona lub utracona.

Ulgę należy zwrócić na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

EWIDENCJONOWANIE OBROTU

Przedsiębiorca który rozpoczyna rejestrację obrotów na urządzeniu fiskalnym, musi pamiętać, że zobowiązany jest rejestrować każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych i wydawać klientowi oryginał paragonu.

WYKONYWANIE RAPORTÓW

Na koniec każdego dnia lub przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego należy wykonać dzienny raport fiskalny. Urząd skarbowy wymaga też od podatnika miesięcznych raportów sprzedaży, sporządzanych na koniec każdego miesiąca lub przed pierwszą sprzedażą miesiąca następnego.

PRZECHOWYWANIE KOPII PARAGONÓW

Wymaga się, aby dokumenty kasowe były przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od następnego roku po rozpoczęciu fiskalizacji.

WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 (Dz. U. poz. 363) w sprawie kas rejestrujących, konieczne jest dokonywanie przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych nie rzadziej niż co 2 lata.


Bardzo istotną sprawą jest też ścisła współpraca ze służbami serwisowymi. Serwisant ma za zadanie zamieszczać wpisy w książce kasy rejestrującej, przechowywanej w miejscu zainstalowania urządzenia.

JAK ZAREJESTROWAĆ NA KASIE SYTUACJĘ, KIEDY KLIENT POSIADAJĄC PARAGON POTWIERDZAJĄCY TRANSAKCJE ZAKUPU CHCE ZWRÓCIĆ ZAKUPIONY TOWAR?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasada działania kas rejestrujących nie przewiduje zwrotów, czy też anulowania zakończonego paragonu. W przypadku zwrotu towaru przez klienta możliwa jest tylko korekta ręczna w dokumentacji księgowej. Szczegóły takiej operacji opisuje rozporządzenie ministra finansów z dnia 14 marca 2013 roku (§3.4).

W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ KOPIE WYDRUKÓW Z KASY WYPOSAŻONEJ W KOPIĘ ELEKTRONICZNĄ?

Kopie wszystkich wydruków można uzyskać poprzez wywołanie funkcji w menu kasy: „Kopia elektroniczna”. Dokumenty zakończone raportem dobowym są dostępne w pozycji: „Zawartość IND”, zaś przed raportem przechowywane są w folderze: „Zawartość pamięci podręcznej”. Filtrowanie wydruków dostępne jest według typu wydruku, zakresu dat i zakresu numerów.


ZMIANA CZASU ZIMOWY - LETNI, AKTUALIZACJA CZASU W KASACH POSNET

Użytkownik może samodzielnie dokonać aktualizacji wskazań zegara w kasach i drukarkach fiskalnych. Czynność musi być poprzedzona wydrukiem raportu dobowego. Maksymalna wartość zmiany ustawień zegara to: +/- 60 minut. Zmiany takiej można dokonać tylko jeden raz po wykonaniu każdego raportu dobowego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję